Quick View
Add to Wishlist
Add to cartView cart

Sanda Learns A New Word: Budgeting (English)

R150.00
The Sanda Series is a series of children’s books aimed at educating little ones on healthy money habits. Sanda wants a lot of things. Ice cream… A bicycle… A doll… She even wants to go to a horse-riding school… But she has no money. The money she usually has never lasts because she spends it carelessly. Her mother gives her a challenge. To work for things she wants or forget about owning them. Will this be too hard a lesson for Sanda?
Quick View
Add to Wishlist

Sanda Learns A New Word: Budgeting (English)

R150.00
The Sanda Series is a series of children’s books aimed at educating little ones on healthy money habits. Sanda wants a lot of things. Ice cream… A bicycle… A doll… She even wants to go to a horse-riding school… But she has no money. The money she usually has never lasts because she spends it carelessly. Her mother gives her a challenge. To work for things she wants or forget about owning them. Will this be too hard a lesson for Sanda?
Add to cartView cart
Quick View
Add to Wishlist
Add to cartView cart

USanda ufunda ngebhajethi (IsiZulu)

R150.00
USanda ufuna izinto eziningi. Ufuna u-ayisikhilimu… Ibhayisikili... Unodoli... Ufisa nokuya esikoleni sokugibela amahhashi...Kodwa akanayo imali. Imali ajwayele ukuba nayo ayihlali isikhathi eside ngoba uyisebenzisa budedengu. Umama wakhe umnika inselele: ukusebenzela izinto azifunayo noma akhohlwe ukuba nazo. Ngabe lokhu kuzoba yisifundo esinzima kuSanda?
Quick View
Add to Wishlist

USanda ufunda ngebhajethi (IsiZulu)

R150.00
USanda ufuna izinto eziningi. Ufuna u-ayisikhilimu… Ibhayisikili... Unodoli... Ufisa nokuya esikoleni sokugibela amahhashi...Kodwa akanayo imali. Imali ajwayele ukuba nayo ayihlali isikhathi eside ngoba uyisebenzisa budedengu. Umama wakhe umnika inselele: ukusebenzela izinto azifunayo noma akhohlwe ukuba nazo. Ngabe lokhu kuzoba yisifundo esinzima kuSanda?
Add to cartView cart
Quick View
Add to Wishlist
Add to cartView cart

USanda ufunda ngokubhajetha (IsiXhosa)

R150.00
USanda ufuna izinto ezininzi. Ufuna i-ayisikrimu… Ibhayisekile... Unodoli... Ufuna nokuya kwisikolo sokukhwela amahashe... Kodwa akanamali. Imali adla ngokuba nayo ayihlali xesha lide kuba uyisebenzisa ngokungakhathali. Umama wakhe umnika umngeni: ukusebenzela izinto azifunayo okanye alibale ngokuba nazo. Ingaba oku kuya kuba sisifundo esinzima kuSanda?
Quick View
Add to Wishlist

USanda ufunda ngokubhajetha (IsiXhosa)

R150.00
USanda ufuna izinto ezininzi. Ufuna i-ayisikrimu… Ibhayisekile... Unodoli... Ufuna nokuya kwisikolo sokukhwela amahashe... Kodwa akanamali. Imali adla ngokuba nayo ayihlali xesha lide kuba uyisebenzisa ngokungakhathali. Umama wakhe umnika umngeni: ukusebenzela izinto azifunayo okanye alibale ngokuba nazo. Ingaba oku kuya kuba sisifundo esinzima kuSanda?
Add to cartView cart
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    ×